سپتامبر 2, 2020

امام حسین (ع) برای اتمام حجت بر مردم کوفه، از مدینه خارج شد

کارشناس امور دینی با اشاره به رابطه دوطرفه بین امام و مردم و حقوق هر یک بر دیگری گفت: امام حسین (ع) برای اتمام حجت مردم […]
ثبت نام جشنواره عزم باورها