سپتامبر 9, 2020

۹ توصیه و درس زندگی که در سوره حجرات بیان شده است

با نگاهی به قرآن کریم در می‌یابیم آیات الهی سراسر درس و راهکار برای زندگی است که عمل به هر یک از این نکات می‌تواند راه […]
ثبت نام جشنواره عزم باورها